Finansiering för internationella projekt 2021

Finansiering för internationella projekt 2021
31 aug 2020 / by stine@happyalien.se in Blogg

Har du en god idé för ett internationellt projekt som kan skapa gränsöverskridande mervärde? Då finns det mycket stöd för dig att söka från myndigheter och transnationella organisationer. I detta blogginlägg har jag summerat information om fem möjligheter till projektfinansiering för internationella projekt i 2021:

 1. Interreg Sverige-Norge: projektfinansiering för samarbeten som gynnar svensk-norska gränsområden
 2. Nordic Scalers: projektfinansiering till nordiska konsortium som stödjer scale-ups
 3. JPI-CH / Vetenskapsrådet: projektfinansiering för internationella samarbeten inom kulturarvsforskning​​​​​​​​​​​​​​
 4. Nopef: projektfinansiering till miljövänliga SMEs och mid-cap-företag som vill expandera utanför EU/Efta
 5. EUREKA ITEA 3:  projektfinansiering till utveckling av programvaruintensiva system och tjänster

Behöver du hjälp med din ansökan eller till administration och kommunikation under projekttiden? Då kan du vända dig till Happy Alien som erbjuder stöd till just internationella projekt.

 

1. Projektfinansiering från Interreg Sverige-Norge

Samarbeten som gynnar svensk-norska gränsområden

EU:s interregionala Sverige-Norge program erbjuder delfinansiering till projekt som kan undanröja gränshinder, utnyttja samlade resurser och koppla samman regioner över gränsen. Målet är att skapa en ekonomiskt stark gränsregion med en attraktiv livsmiljö. Exempel på stödmottagare är universitet, forskningsinstitutioner, skolor, näringslivsorganisationer, bransch- och intresseorganisationer, kommuner, statliga myndigheter, kulturinstitutioner samt kooperativ.

 

projektfinansiering internationella projekt interreg_Sverige-Norge

Du kan söka stöd under ett av fem insatsområden:

 1. Innovativa miljöer
 2. Små och medelstora företag
 3. Natur och kulturarv
 4. Hållbara transporter
 5. Sysselsättning

 

Hur mycket får vi?

Ska du söka stöd från Interreg Sverige-Norge måste du dela in ditt projekt i svensk och norsk budget. Norska partners får mindre stöd (IR-medel 35%) till Interreg-projekt än svenska partners (EU-medel 65%). Norrmän måste därför komplettera sin budget med en större andel medfinansiering från offentliga eller privata aktörer än svensk budget. Från och med 14 maj 2020 tar Interreg Sverige-Norge löpande emot ansökningar både för huvudprojekt och förstudier. ​​​​​​Här ser man en uppdaterad översikt över hur mycket stöd som finns kvar.

 

Hur söker vi?

Sekretariatet i Interreg Sverige-Norge vill att intressenter tar kontakt redan i planeringsfasen av en ansökan. De kan då ge råd, validera din projektidé och boka individuella projektmöten för att bäst förbereda din ansökan. När ni är redo för att söka så skickar svensk partner sin ansökan via minansokan.se och norsk partner sin ansökan via regionalforvaltning.no. Sista datum för att bevilja nya projekt eller förstudier i denna projektperiod är 31 december 2021.

Mer information om projektfinansiering från Interreg Sverige-Norge hittar du här.

 

2. Projektfinansiering från Nordic Scalers

Stöd till nordiska konsortium som stödjer scale-ups

Organisationen Nordic Innovation, som administreras av Nordiska ministerrådet,​​​​​​​ vill se Norden i världstoppen beträffande hållbar tillväxt, entreprenörskap, innovation och konkurrenskraft. Genom programmet Nordic Scalers erbjuder de finansiering till nordiska aktörer som stödjer ”scale-ups” (inte det samma som ”startups”). För själv om de nordiska länderna ligger bra till med etablering av nya företag, har de problemer med att få dessa att växa och bli konkurrenskraftiga – ”grow to scale”.

För att söka stöd från Nordic Scalers borde du kunna erbjuda scale-up företag:

 • stöd så att de kan nå sin tillväxtpotential
 • tillgång till relevanta nätverk (mentorer, coacher, serieentreprenörer, investerare, partners, kunder, m.m.)
 • möjligheter till samverkan, att dela erfarenheter och lära från varandra. ​​​​

 

Hur söker vi och hur mycket kan vi få?

Stadium 1: Mellan 1 september och 17 november 2020 kan du söka stöd för att i en period utveckla ett konsortium eller koncept. Minst tre nordiska länder måste delta i konsortiet, men man kan skicka in ansökan till Stadium 1  med bara två bekräftade partners. Man behöver ingen egenfinansiering. Cirka fem till sju scale-up-konsortium får beviljat 200.000 SEK i stöd.

Stadium 2: Baserat på output från stadium 1 kommer Nordic Innovation att välja tre till fem konsortier som går vidare till deltagande i Nordic Scalers Program. I detta program erbjuds scale-up-företagen mentorskap och kurser i regi av Nordic Innovation. Hela programmet varar i två år.

projektfinansiering internationella projekt nordic scalers

Innan 15 februari 2021 måste rapportering och ansökan till stadium 2 vara på plats, samt ett formellt konsortium med tre nordiska partners. Stadium 1 är inte obligatoriskt för att delta i stadium 2.

Mer information om Nordic Scalers här.

 

3. Projektfinansiering från JPI-CH /Vetenskapsrådet

Internationella samarbeten inom kulturarvsforskning​​​​​​​​​​​​​​

Genom ekonomiska bidrag kan Vetenskapsrådet stödja internationella samarbeten inom det europeiska Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPI-CH). Programmet tar emot ansökningar från forskningsprojekt inom ”arvets roll i samhället ur olika (inter)nationella perspektiv och värdesystem”. Relevant tematik för forskningsprojekt kan vara:

 • vilken roll kulturarv spelar i bildandet av identiteter
 • hur institutioner kan hantera kulturarv på ett inkluderande sätt
 • i vilken utsträckning digitalisering bidrar till meningsfull tillgång till kulturarv.

Ansökningar kan skickas av enskilda svenska forskare som är projektledare i ett internationellt konsortium eller som leder ett svenskt delprojekt i det. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkända medelsförvaltare kan ansöka. Det internationella konsortiet ska bestå av minst tre till fem forskningsteam från olika länder, anslutna till institut som är kvalificerade för finansiering.

projektfinansiering internationella projekt PI CH

 

Hur söker vi och hur mycket kan vi få?

Forskningskonsortiets internationella koordinator ansöker i JPI-CH:s ansökningssystem innan 22 september 2020. Parallellt med detta ska en svensk projektledare lämna in motsvarande ansökan i Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma. Bara en svensk deltagare kan söka finansiering i samma konsortium. Varje projekt kan få från 40.000 EUR och upp till 240.000 EUR per projekt för svensk deltagande. I dagsläget är cirka sex miljoner EUR tillgängligt för forskare. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Mer information om JPI-CH hittar du här.

 

4. Projektfinansiering från Nopef

Stöd till miljövänliga SMEs och mid-cap-företag för expandering utanför EU/Efta

Nopef är en projektfond som administreras av NEFCO och finansieras av Nordiska ministerrådet. Fonden stödjer nordiska SMEs och mid-cap-företag med gröna produkter eller tjänster så att de kan värdera investeringar och/eller etableringar i ett land utanför EU/Efta. Ett företag kan vara huvudsökande, men flera företag kan delta i projektet som medsökande och ta emot kompensation från den huvudsökande. Huvudsökande företag ska ha färre än 500 anställda och mindre än EUR 100 miljoner i omsättning.

projektfinansiering internationella projekt Nopef

Hur mycket kan vi få?

Nopef kan bevilja upp till 50 000 euro per projekt, som kan motsvara maximalt 40% av kostnaderna i förstudiebudgeten.

 

Hur söker vi?

Ta kontakt med Nopef innan du söker för att diskutera ditt projekt. Därefter fyller du i ett ansökningsformulär på deras hemsida. Ansökning och beslut pågår kontinuerligt men följande tidsfrister gäller för specifika finansieringsrundor hösten 2021: 25 september, 30 oktober, 27 november.

Mer information om projektfinanisering från Nopef.

 

5. Projektfinansiering från EUREKA ITEA

Utveckling av programvaruintensiva system och tjänster

ITEA främjar forskning, utveckling och innovation i programvaruintensiva system och tjänster (software innovation). Målet är att flera ska behärska digitala omställningar och utmaningar. ITEA är en del av EUREKA klustret, världens största offentliga nätverk för internationellt samarbete inom R&D&I. Vinnova är nationell kontaktmyndighet för EUREKA i Sverige.

För att vara berättigad projektstöd ska sökande konsortier bestå av minst två oberoende organisationer i minst två EUREKA-länder. Minst ett svenskt SMF-företag ska delta. Projektet ska också vara relevant för svenskt näringslivs konkurrenskraft. Här finns några tidigare projekt med svenska deltagare – bland andra ABB, Ericsson, Volvo, Saab med flera.

 

Hur söker vi?

Från 7-11 september arrangeras Online ITEA Project Outline Preparation Days (PO Days) 2020. Där får du hjälp med utvecklandet av ditt koncept och att förbereda din ansökan. På portalen Getting Started kan du dessutom pitcha din idé eller hitta partners och nya projektidéer.

projektfinansiering internationella projekt ITEA EUREKA

Deadline för en första projektskiss från internationella konsortier är 11 november 2020. Snabbt därefter erbjuder ITEA utvalda sökare att skicka in en fullständig ansökan innan 15 februari 2020. I mars 2021 tillkännages godkända internationella konsortier, vilka då skickar ansökningar till sitt respektive lands finansierande myndighet (Vinnova i Sverige).

 

Hur mycket kan vi få?

ITEA finansierar högst 50 procent av projektets kostnader, men har ingen övre beloppsgräns. Vanligtvis får projekt mellan 2-25 miljoner SEK. Projekten löper i allmänhet över tre år.

Mer information om ITEA3s projektfinansiering hittar ni på ITEAS webbsida eller hos Vinnova.

_____

 

Behöver du hjälp med din projektansökan eller stöd under projekttiden? Happy Alien erbjuder hjälp med administration och kommunikation i internationella projekt.